ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מרץ 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 18/03/18 סקירה שבועית 16.3.18
לכולם שלום,

עתודות - כל חודש אנו מפרסמים רשימה חדשה להמלצת הזרעת העתודות. בסקירה, רשימה של 104 פרות.
המזריעים יקבלו זאת בצורה פרטנית – הסברים על כך בסקירה.
זרמה ממוינת – המשלוח האחרון לפי ההזמנות מגיע בשבוע הבא. חלוקת כלל הזרמות, שעדיין לא חולקו, תתבצע מיד לאחר מכן, לפי הזמנת הרפתן/ית
מבחן פרים ולוח פרים – לוחות זמנים לקראת פרסום הלוח, בסקירה. יש למה לצפות במיוחד מאגף הנבחנים.
 12/03/18 סקירה שבועית 9.3.18
לכולם שלום,

האם יש קשר בין ימי המנוחה לאחוזי ההתעברות? שאלה שתשובות לה ניתנו כבר מספר פעמים, ושהנכונה ביניהן היא, שיש קשר.
מהי המטרה? אחוזי התעברות טובים או הריונות בתקופות הנכונות?
בסקירה, נתונים המשקפים מדיניות המשלבת את ה- ייצור X מדדי פוריות, השגורה ברפת הישראלית, לפי חודשי השנה
 25/02/18 סקירה שבועית 23.2.2018
השבוע התקיים דיון במיסוד מסודר לפעילות הוועדה הזו. ציון דרך, שפרטיו נמצאים בסקירה.
המלצות לעתודות הם חלק מפעילותה של ועדת מעניינים מומלצים. אנו מודעים לקשיים, שלעיתים נמצאים ברמת השטח, לביצוע ההמלצות, אולם אין עלינו לוותר.
עלינו להשתפר כל הזמן. עלינו לזכור שההמלצות של היום הם העגלים של מחר. השיקולים ברמה הארצית, הם לעיתים שונים מהשיקולים ברמת הרפת הפרטנית.
מרבית הרפתנים מבצעים את ההמלצות, ואנו צריכים לדאוג שהזרמה המיועדת תהיה בזמן, זמינה להזרעה.
ההיערכות החדשה והשיפורים האחרונים של המערכת החשובה הזו, בסקירה.
 11/02/18 סקירה שבועית 9.2.18
השבוע התקיימה ישיבה של ועדת "מעניינים מומלצים". הנושא המרכזי היה מעבר על 26 עגלים שקיבלו את ערכי הג'נומיק – אישור או פסילה. החלטות הוועדה הם בהתאם למדיניות ועדת "טיפוח-ספר העדר", המתווה את מדיניות הטיפוח הישראלית.

מה היעדים?
מה התוצאות?
היכן אנו בתהליך השינוי?
על כך ועל עוד, בסקירה.
להלן פיסקה חשובה הכתובה בתחילת הסקירה והיא עדות לשינוי שהתבצע בלקיחת השערות לדגימת ה-DNA מהפרות והעגלים:

"הערה חשובה: איסוף דגימות השיער מתבצע ברובו על ידיי הרפתנים. יש לדגום מינימום 15 שערות בעלות שורש ולהניחם במעטפה המיועדת לכך. קבוצת שערות רבות יותר, עדיפה. לצערנו, במשלוחים האחרונים הגענו לכ-10% דגימות שחזרו עם התשובה: חוסר בשערות לדגימה. "

זרמה ממוינת:
הביקוש לזרמה הממוינת, לא פוסק. לאור זאת ביצענו הזמנה נוספת שתגיע בסוף החודש, תחילת מרץ, לזרמה ממוינת של:

קבריולט – 5699 (619 חמ"מ – מבחן בישראל)
סקטל – 5863 (969 חמ"מ)
רובסון – 5850 (909 חמ"מ)
מונטויה – 5848 (1,153 חמ"מ)

ערכיהם נמצאים בנטע ופורסמו גם באתר שיאון
כך, מי שעדיין רוצה להזמין, ונזכר רק כעת, תהייה עוד זרמה לכך.
 28/01/18 סקירה שבועית 26.1.2018
במסגרת הסיכומים השנתיים, הפעם שני נושאים:
1. פוריות
2. הזרעות
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ