ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 05/12/18 לוח פרים דצמבר 2018
ביום שני ה-10 לדצמבר יתפרסם לוח הפרים החדש ועימו הסקירה והמלצות לשידוכים הנילווים אליו. באותו היום יש לקלוט את קבצי הגנטיקה החדשים.
 20/11/18 סקירה שבועית 16.11.2018
חודש יולי 2018- הראשון לחודשי הקיץ. מה השפעתו באזורים הגיאוגרפים השונים?
בסקירה מוצגים נתוני הפוריות של המשקים השיתופיים בלבד, המחולקים ל-6 אזורים גיאוגרפים שונים. האזור השביעי – "שאר הארץ", לא מוצג, וזאת בשל פיזור המשקים שלו בכל הארץ.
תחילת ההשפעה של קדחת שלושת הימים שהייתה בעיקר באיזורי העמקים בואכה צפונה למשקי הגליל. כן, גם במחלה זו, החיסון הוא חשוב.
קבריולט – פר "ישראלי" לכל דבר. מה התיכנון ומה הביצוע.
יציאת פרים מהלוח הקרוב – כל אחד וסיבותיו הוא. בסקירה ניתנת הרשימה (לחלקם כבר בלאו הכי אין זרמה). הסיבות תפורטנה בסקירת לוח הפרים המתקרבת.


 29/10/18 סקירה מקצועית שבועית 26.10.18
גם ללימון יש רק את המיץ שהוא יכול לספק... איסר פשוט "נסחט" עד לנקודה שלקיחת הזרמה הופסקה. הוא בשלב מנוחה מאולצת.
בסקירה נתונים על הזרעות איסר ופרסום השינויים באחוזי ההמלצה שלו בנטע. על המשקים לקלוט מחדש את גנטיקת הפרים ולבצע את השידוכים לפי האחוזים החדשים.

בנוסף,

מעקב אחר השימוש של פרי הג'נומיק בלוח הפרים. הרפת הישראלית מחליטה נכון, כשהיא משתמשת בנבחנים באחוז גבוה לעומת הג'נומיקים. בסקירה הסברים על המושגים הללו והשימוש הנכון בזרמה מישראל ומחו"ל.

ולסיום,

דיווח קצר על אישור קבוצת עגלים נוספת למערך הטיפוח בשיאון
 14/10/18 שירותי הזרעה חברת שיאון ביום הבחירות לרשויות המקומיות 30.10.18– יום שהוגדר כיום שבתון
שירות ללקוח הינו ערך עליון!
מתוך הבנת צרכי הלקוחות וע"מ לשמור על רמת שירות גבוהה, כבשאר ימי השנה, הנהלת החברה וועד העובדים קיבלו החלטה לתת שרותי הזרעה ביום זה במתכונת הרגילה וללא חיוב כספי נוסף. בהתאם לכך הזמנות להזרעות ועבודת ההזרעה תתבצענה ביום זה במתכונת ובמחיר הקבוע.
 07/10/18 סקירה שבועית 5.10.18
אחת לחודש אנו משדכים לפרות העתודה זרמות מיוחדות.
שידוכים אלו מועברים ישירות למסד הנתונים של המזריע.
בשבוע הקרוב יחולקו זרמות הפרים (זרמות חו"ל) למזריעים, במסגרת חלוקת הזרמה באתרים. כמוכן, תחולקנה הפתקאות הצהובות המפוזרות לכרטיסי הפרות.
הסקירה, מתארת את מערך העתודות והפרים ששודכו להן.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ