ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 17/04/19 לוח פרים אפריל 2019
 17/04/19 סקירת לוח פרים אפריל 2019
מצורפת סקירה מקצועית לוח פרים אפריל 2019
 07/04/19 סקירה שבועית 5.4.19
יבוא הזרמה הוא עיקר הסקירה. הסברים ומעקב אחר שבע שנים אחרונות של יבוא זרמה: מה המניעים, ומה התוצאות.
אנו מתקרבים לתאריך החלפת לוח הפרים – יום רביעי ה-17 לאפריל.
הפעם, כבעבר, נתכנס להסבר על הלוח במסגרת האתרים אולם לא ביום החלוקה של הזרמה. מהעבר, נראה שטוב יותר שכולנו נתחיל את העבודה על הלוח ונקבל בנחת וללא לחץ של זמנים הסבר מקצועי על השימוש של פרי הלוח והנושאים שאינם מוסברים דיים בסקירה.
מכבן שהלוח הוא בפתחו של חג הפסח, אנו נתכנס ביום שני ה-29 לאפריל "לצפונים" וביום שלישי ה-30 לאפריל "לדרומים" באתרי החלוקה.
תזכורות ותיאומים עוד יפורסמו.

ולמאחרים.... השבוע הייתה פרשת "תזריע", הדנה בדיניי ילודה ובמחלה ארורה אחת – הצרעת.
פשוט השם לא מאפשר לי להתחמק ולא להזכירה.

שיהיה לכולנו שבוע מבורך
יואל
 02/04/19 לו"ז ללוח הפרים החדש - אפריל 2019
לוחות הזמנים לפרסום הלוח:
ימים שני ושלישי – 15 ו - 16 לאפריל: חלוקת הזרמה למזריעים

יום רביעי ה- 17 לאפריל: פרסום לוח הפרים. טבלאות גנטיות ברפתות מתעדכנות
לפי מבחן הפרים. פרסום הסקירה המקצועית ותחילת הזרעות בפרי הלוח.
 01/04/19 סקירה שבועית 23.3.19
"זקני הדור" אומרים שמידיי פעם, עולים ומגיעים פרים נבחנים חדשים הנותנים צביון מרענן ללוח. לפי היכרותי עם הנתונים, הפעם זה יקרה. הלוח החדש יהיה שילוב של חדש עם הקיים וייתן מענה יפה לדרישות הרפתנים.

בסקירה גם ניתוח מכיוונים שונים על פוריות שלושת השלוחות בשלוש השנים האחרונות (עד נובמבר 2018)
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ