ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2016
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 27/11/16 כנס מע"ג 2016
הכנס השנתי של כלל הרפתנים, מוסדות ונציגי התעשייה והממשלה, הוא תמיד בראש וראשונה מפגש חשוב ומלבב.
שיאון נותנת "בית חם" בביתן המסורתי שלה למפגשים רבים בין האנשים השונים בענף.
בסקירה הצגתי רק מהמעט של הרצאות רבות שהיו. הנושאים והעבודות המדעיות הם במה חשובה לחוקרים הצעירים והוותיקים כאחד, להציג את מגוון המחקרים הנעשים בענף. גם אנחנו היינו שותפים וגם הצגנו עבודות בתחום הפוריות וההזנה.
ביתן שיאון היה יפה ונתן במה חשובה לפגישות.
 20/11/16 גידול עגלות - תרגום מאמר שפורסם באנגליה
קצב הגידול והטיפול בעגלה בשנה הראשונה – מה ההשפעה על התחלובה הראשונה ועל תנובת החיים
 20/11/16 סקירה מקצועית 18.11.16
אורך חייו של לוח פרים הוא ארבעה חודשים, ואנו נמצאים בנקודת זמן שכבר 3/4 מהזמן המוקצב ללוח, עבר.
בסקירה, אחוזי השימוש בפועל לעומת המלצת שיאון – הפרים החריגים בשלושת החודשים האחרונים.

קובץ נוסף המצורף לסקירה – עבודה מאנגליה על גידול עגלות: אקלים אחר וממשק שונה. המסקנות דומות לעבודות ישראליות.
קצב הגידול והטיפול בעגלה בשנה הראשונה – מה ההשפעה על התחלובה הראשונה ועל תנובת החיים. תודה לרחלי שעזרה בתרגום.
 15/11/16 סקירה שבועית 11.11.16
בסקירה:
- לוחות זמנים לקראת לוח הפרים החדש שיתפרסם באמצע דצמבר.
- הפר בופון "מזדקן". כל עלילותיו ומשקלו הטיפוחי, פרטים לגבי חלוקת הזרמה שלו בהווה ובעתיד.
ולבסוף, העתודות, לב המערכת הטיפוחית – מעקב ההזרעות שלהן
 07/11/16 סקירה שבועית 7.11.16
הסקירה הנוכחית היא שילוב של נתונים מקצועיים ודיווח על שיאון במזרח הרחוק

• מעקב חודשי אחר ההתעברות במגזר השיתופי – סיכום שבעה חודשים מול חודשים מקבילים אשתקד. ירידה באחוזי ההתעברות בחודשי המעבר של האביב, ובמיוחד בחודש יוני. כצפוי, עומסי החום המתמשכים שהיו בחודש יוני, השפיעו.
• מספר ההזרעות – גידול העדר ופוריות - השפעתם על מספר ההזרעות הכללי
• רשמים מפגישות ונוכחותנו בווייטנאם – גאווה ישראלית, גאווה שעגלות ולימים פרות "ישראליות", נולדות, מתפתחות ולבסוף נותנות חלב איכותי, והרבה חלב, במקומות רחוקים בעולם. הפרות הללו הן שגרירות טובות מאוד לישראל ולשיאון.
אין זה יום או יומיים ואין זו שנה או שנתיים. אלא מהלך מתמשך של עליות וירידות שבסופו של דבר, עוד ועוד פרויקטים שכאלו יצמחו וייהנו מתוצרתנו. יש לשמר ולטפח את זה ויש גם מקום לשפר.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ