ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 25/1/2023
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 2/15/2023

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 3/8/2023

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 10/30/2023

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ