ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מרץ 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
ועדות מעניינים מומלצים

ועדה ארצית הנקראת "ועדת מעניינים מומלצים" מתכנסת אחת לחודשיים ועוברת בצורה מסודרת על צמרת העתודות הישראליות תוך כדי שהיא בוחנת את ההמלטות הצפויות ואת ההזרעות המיועדות לאותן פרות. שליפת העתודות נעשית פעמים בשנה בצמוד למבחן הפרים ע"י ספר העדר. המנגנון פועל כך ש-1,000 הפרות הטובות ביותר המדורגות לפי אינדקס הטיפוח הישראלי מופיעות ברשימה ארצית אחת. אנשי הוועדה (רפתנים, ספר העדר, שיאון) מבצעים במקביל שתי פעולות חשובות:

  1. בוחרים את "העגלים המעניינים" – בנים לפרות עתודות בעלות ערכי חמ"מ ושיפוט גופני גבוהים. קיים מנגנון של ויסות מספר העגלים מכל אב כך שלא יבחרו מספר רב מידי של עגלים מאב נבחר אחד.
  2. "המלצות להזרעה" - שידוך הפרים הטובים ביותר (מקומיים ומחו"ל) לצמרת 300-500 הפרות העתודות.

מנגנון סריקת העתודות, בחירת הפרים לשידוך ואיסוף העגלים פועל בעזרת תכנה ייחודית שפותחה ע"י שיאון וספר העדר והנקראת "מיטל" – מידע טיפוחי למשתמש.
באתר אנו מפרסמים את דוחות הסיכום של כל ועדה כך שכל רפתן יכול לעקוב אחר העגלים שמתוכננים להילקח מהרפת שלו ובמקביל גם את ההזרעות של העתודות שלו.

 


2019
ועדה מס' 89
2018
ועדה מס' 80
ועדה מס' 77
ועדה מס' 71
2014
ועדה מס' 47
2012
ועדה מס' 46
ועדה מס' 44
2011
ועדה מס' 43
ועדה מס' 41
ועדה מס' 40
ועדה מס' 39
ועדה מס' 38
2010
ועדה מס' 2010
ועדה מס' 37
ועדה מס' 36
ועדה מס' 35
2009
ועדה מס' 34
ועדה מס' 33
ועדה מס' 32
ועדה מס' 31
2008
ועדה מס' 30
ועדה מס' 29
ועדה מס' 28
2007
ועדה מס' 27
ועדה מס' 26
ועדה מס' 25
2006
ועדה מס' 24
ועדה מס' 23
ועדה מס' 22
ועדה מס' 21
ועדה מס' 20
ועדה מס' 19
ועדה מס' 18
2005
ועדה מס' 17
ועדה מס' 16
ועדה מס' 15
ועדה מס' 14
ועדה מס' 13
2004
ועדה מס' 12
ועדה מס' 11
ועדה מס' 10
ועדה מס' 9
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ