ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 18/11/19 דבר מנכ"ל שיאון - אלון ענבר לרגל פרישתו לגמלאות
 10/11/19 סקירה שבועית 8.11.19
דוחות הפוריות מסוכמים עד חודש יולי, 2019. בסקירה מוצגים האיורים הארציים המתאימים.

בחודשים פברואר-יולי, היו עיקר ההזרעות של הפרים שזרמתם ממוינת לנקבות. בסקירה טבלה מסכמת לתוצאות שלהם.
מעניין, לאחר שרבים הזריעו בזרמה ממוינת לנקבות, אנו עדים כיום למשאיות שלמות של עגלות היוצאות מהמשקים – עודפים בתחלופה....
כנראה תגובה של המשקים למדיניות המתפרסמת מגורמי הממשלה ומועצת החלב.

מבחן הפרים לקראת סיום, והישגי הטיפוח המקומי מתרוממים פעם נוספת. בשבוע הקרוב, תתכנס הוועדה לבחירת הפרים ללוח הפרים הבא.
 27/10/19 שיאונית 2019
שיאונית 2019 מוגשת לכם במהדורת 2019. החוברת כוללת בתוכה תקצירים בנושאי פוריות, טיפוח, נהלי עבודה ונתונים היכולים לסייע לעבודה משותפת של שיאון, המזריע והמגדל לשם השגת מצוינות והצלחה.
בברכה לעיונכם.
 27/10/19 סקירה שבועית 25.10.19
הזנה, בכל מקום בעולם, הוא הרכיב היקר ביותר, בהוצאות המשתנות לייצור ק"ג חלב, בפרות החלב.
על אחת כמה וכמה, בפרות החלב הישראליות.
הפעם בסקירה, מהנעשה בעולם (ונעשה הרבה) ומהנעשה במחוזותינו....
 15/10/19 סקירה שבועית 11.10.19
השבוע המלצנו ל-62 עתודות פרים להזרעה. חלוקת הזרמה לעתודות אלו, תתבצע בחלוקת הזרמה הבאה, בשני האתרים.
בסקירה – סיכום כללי על ההמלצות שניתנו והמשקים שבהן נמצאות העתודות.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ