ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 10/2/2022
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 3/3/2022

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 3/24/2022

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 11/15/2022

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ