ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 19/4/2021
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 5/10/2021

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 5/31/2021

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 1/22/2022

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ