ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 30/4/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 5/21/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 6/11/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 2/2/2021

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ