ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 7/7/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 7/28/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 8/18/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 4/11/2021

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ